Shevati ekatach

Shevati ekatach

Saturday, January 15, 2011

Ekatech Surrr Maze................

Ekatech sur maze
sobatila sur nahi
datale dolyat ashru
pan aasavancha pur nahi.

Hach aahe kinara
ethech hotibhet zali
aani sampali ethe kahani
to patthar dur nahi.

Tu jithe asashil tithe
puornimecha chandra nando
andhalaya mazya manala
chandanyancha nur nahi.

Tu nako pushpans vahu
mazya thadagyavari
thadagyaatala mrud gandh maza
mifulana aatur nahi.

Tya tuzya najaret hota
tarakancha jo sada
tya tarakani ghat kela
ana ghav hi alavar nahi."

No comments:

Post a Comment