Shevati ekatach

Shevati ekatach

Sunday, January 2, 2011

Tichya lagnachi Patrika


Mazya manatil ek khant mi kadhich visaru shakat nahi jevha tichya Lagnachi Patrika mazya hatat yeun padali . Mi khup radalo ti hi khup radali asel pan mala mahit aahe ki tichya manat ajunhi mazach vastav aahe .Ti mala kadhich visaru shakat nahi , tari tila he lagn karavach laganar aahe karan tyachyat mazach sahabhag aahe. Mich tila sangitala ki tu kar lagn jyane tuze aai baba tari samadhani rahatil. jevha mi sangat hoto tevha mazya manat datun aale pan mi tila tyachi zuluk hi lagu dili nahi karan mala mahit aahe jar tasa zala asata tar ti hi swatala savaru shakali nasati. Tari jaunde sarvani aavarjun lagnala yayach karan mi yenar aahe tichya lagnat mala hi tila nirop deun tila shevatach manasokt pahayach aahe . 

No comments:

Post a Comment