Shevati ekatach

Shevati ekatach

Saturday, January 1, 2011

Shabd

कसं जमतं तुला
शब्दां सोबत
एवढं खेळायला?
भावनांचे सुर
अलगद धाग्यात बांधायला?
काय उत्तर देऊ त्याच्या
ह्या वेड्या प्रश्नाला?
ठरवुन का जातं कोणी
शब्दांच्या गावा?
आपोआपच गुंफ़ल्या जातात
ह्या अक्षरांच्या माळा,
मनाचे अंतरंग, भावनांचे कल्लोळ
देतात रोज मला एक विषय नवा,
एकत्र केल सगळ्यांना की
जन्मते बघ एक सुन्दर कविता,
कितिही सांगितल तरी
पटतच नाही त्याला,
सारखा सारखा एकच प्रश्न...
कस जमत तुला......
कस जमत तुला......

No comments:

Post a Comment