Shevati ekatach

Shevati ekatach

Saturday, January 15, 2011

Jate Mhnates..................

Jate mhanates harakat nahi
kadhat ashru pahun ja.
Nate todates harakat nahi
vizata shwas pahun ja.
Janun sare sampavatana
hich yevadhi vinanti.
Hasate aahes harakat nahi
budati nav pahun ja.
Jalate aahes harakat nahi
jalate gav pahun ja.

No comments:

Post a Comment