Shevati ekatach

Shevati ekatach

Friday, February 25, 2011

प्रेमात पडल की ..............

प्रेमात पडल की ..............

प्रेमात पडल की असच काहीस होत असत ....
वेगळ्याच दुनीयेत मन जगत असत ....

उंच — उंच पक्ष्या सारख उड़त असत,
खोल — खोल समुद्रात पोहत असत .....
इकडून — तीकडे नी तीकडून हीकडे,
मन सतत फीरत असत .....

प्रेमात असतो रुसवा — फुगवा,
प्रेमात असतो प्रेमळ गारवा ....
प्रेमाच्या हीन्दोल्यावर मन उसळी घेत असत,
प्रेमळ आठवणीत मन सतत रमत असत ....

डोळ्यातल्या आसवांना वीसरुण हसाव लागत,
गुलाब — मोगर्या प्रमाणे फुलाव लागत ....
मनात कीतीही दुःख तरी,
ओठांवर हसू घेउन वाव्राव लागत ....

प्रेमात नसते जाती — धर्म,
प्रेमात नसतो गरीब नी श्रीमंत .....
प्रेम म्हणजे प्रेम असत,
मनाच मनाशी जुलालेल एक नात असत .....

माझ्यासाठी तू नी तुझ्यासाठी मी,
असाच काहीस बोलत असत ...
प्रेम असत मनात,
पण डोळ्यातून ते कळत असत .....

No comments:

Post a Comment