Shevati ekatach

Shevati ekatach

Thursday, February 24, 2011

Mazya sathi evadha karashil ka????????????????

माझ्या साठी फ़क्त आता एवढच करशील का तुझ्या लग्नाच आमंत्रण मला देशील का ? तुझ्या लग्ना मधे मी नक्की नक्की येइन शेवटच्या दिवशी तुला मी डोले भरून पहिन तो दिवस माझ्या साठी खुप दुखाचा असेल त्या दिवशी माझ्या कड़े पाहून हळूच हसशील का ? तुझ्या लग्नाच आमंत्रण मला देशील का? कदाचित तुझ लग्न मला नाही होणार सहन माझ्या डोळ्यात माझ च दिसल मला मरण मी मेल्यावर गुलाबाच फुल माझ्या फोटोला वाहशील का तुझ्या लग्नाच आमंत्रण मला देशील का

No comments:

Post a Comment