Shevati ekatach

Shevati ekatach

Thursday, February 24, 2011

Premat tuzya.............

प्रेमात तुझ्या पाहिलेली स्वप्ने
तुझ्या नकाराच्या वादळात सापडली
एकवटून ठेवलेली ती हृदयात
कुठे चोहीकडे विखुरली

अनमोल माझी ती स्वप्ने अशी
का मातीमोल जाहली
रात्ररात्र जागून पाहिलेली ती स्वप्ने
क्षणार्धातच झोपली

स्वप्ने पाहताना एक क्षण हि
वाट नाही पहिली
असे अघटीत घडेल अशी कल्पना हि
मनाला नाही वाटली

विखुरलेली ती स्वप्ने आश्रू
पुसून उचलली
मात्र तुच इथे नसल्यावर
ती अर्थहीन जाहली

तुझ्या प्रेमात पाहिलेली स्वप्ने
स्वप्नेच राहिली
ती हि मला तुझ्यासारखे
परके
करून गेली.

No comments:

Post a Comment